همه چیز در دست شماست ...

با «چکینو» به هیچ ابزار جانبی مثل دستگاه کارت زن و یا اسکنر انگشت نیاز ندارید.

چکینو راه حلی نو ...

در این سامانه مدیریت حضور وغیاب پرسنل به صورت متمرکز و بدون استفاده از تجهیزات جانبی مانند دستگاه کارت زن و یا اسکنر انگشت و فقط بر اساس موبایل پرسنل انجام می‏گردد.

در این سامانه مدیر با استفاده پنل مدیریتی تحت وب و با اضافه نمودن مکان‏های شرکت و تعریف پرسنل مربوطه این امکان را فراهم می‏کند که پرسنل با استفاده از یک برنامه موبایل اقدام به ثبت زمان ورود و خروج نمایند. ثبت زمان‏های ورود و خروج تنها در مکان‏های تعیین شده توسط مدیر برای هر فرد قابل انجام می‏باشد.

در این شرایط مدیر به صورت متمرکز و آنی از آخرین تغییرات در ورود و خروج پرسنل مطلع خواهد بود.